SaesnegCymraeg

Polisi Preifatrwydd

Croeso i https://gwbcf.info (y “Safle”) Rydym yn deall bod preifatrwydd ar-lein yn bwysig i ddefnyddwyr ein Gwefan, yn enwedig wrth gynnal busnes. Mae'r datganiad hwn yn llywodraethu ein polisïau preifatrwydd mewn perthynas â defnyddwyr y Wefan (“Ymwelwyr”) sy'n ymweld heb drafod busnes ac Ymwelwyr sy'n cofrestru i drafod busnes ar y Safle ac yn defnyddio'r gwasanaethau amrywiol a gynigir gan Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn - Cangen Caerdydd (gyda'i gilydd, “Gwasanaethau”) (“Cwsmeriaid Awdurdodedig”).

"Wybodaeth Canfyddadwy Bersonol"

Yn cyfeirio at unrhyw wybodaeth sy'n nodi neu y gellir ei defnyddio i nodi, cysylltu, neu ddod o hyd i'r person y mae gwybodaeth o'r fath yn berthnasol iddo, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a gwybodaeth cerdyn credyd. Adnabod yn bersonol Nid yw gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth a gesglir yn ddienw (hynny yw, heb adnabod y defnyddiwr unigol) neu wybodaeth ddemograffig nad yw'n gysylltiedig ag unigolyn a nodwyd.

Pa Wybodaeth Canfyddadwy Bersonol sy'n cael ei gasglu?

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth proffil defnyddwyr sylfaenol gan ein holl Ymwelwyr.
Rydym yn casglu'r wybodaeth ychwanegol ganlynol gan ein Cwsmeriaid Awdurdodedig: enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost Cwsmeriaid Awdurdodedig a natur a maint eu busnes (os yw'n berthnasol).

Pa sefydliadau sy'n casglu'r wybodaeth?

Yn ogystal â'n casgliad uniongyrchol o wybodaeth, gall ein gwerthwyr gwasanaethau trydydd parti (fel cwmnïau cardiau credyd, tai clirio a banciau) a all ddarparu gwasanaethau fel gwasanaethau credyd, yswiriant a wasanaethau esgrow. Gallwch ein gwerthwyr gwasanaethau trydydd parti gasglu'r wybodaeth hon gan ein Hymwelwyr a'n Cwsmeriaid Awdurdodedig. Nid ydym yn rheoli sut mae'r trydydd partïon hyn yn defnyddio gwybodaeth o'r fath, ond rydym yn gofyn iddynt ddatgelu sut maent yn defnyddio gwybodaeth bersonol a ddarperir iddynt gan Ymwelwyr a Chwsmeriaid Awdurdodedig. Gall rhai o'r trydydd partïon hyn fod yn gyfryngwyr sy'n gweithredu fel dolenni yn y gadwyn ddosbarthu yn unig ac nid ydynt yn storio, cadw, nac yn defnyddio'r wybodaeth a roddir iddynt.

Sut mae'r Safle yn defnyddio wybodaeth canfyddadwy bersonol?

Rydym yn defnyddio wybodaeth canfyddadwy bersonol i addasu'r safle, i wneud offrymau gwasanaeth priodol, ac i gyflawni ceisiadau prynu ar y safle. Efallai y byddwn yn anfon e-bost at Ymwelwyr a Chwsmeriaid Awdurdodedig am ymchwil neu brynu cyfleoedd ar y Safle neu wybodaeth sy'n ymwneud â chynnwys y Safle. Gallwn hefyd ddefnyddio Gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol i gysylltu ag ymwelwyr a chwsmeriaid awdurdodedig mewn ymateb i ymholiadau penodol, neu i ddarparu gwybodaeth y gofynnwyd amdani.

Gyda phwy y gellid rhannu'r wybodaeth?

Gallwn rannu gwybodaeth gyfunol am ein Hymwelwyr, gan gynnwys demograffeg ein Hymwelwyr a'n Cwsmeriaid Awdurdodedig, gyda'n hasiantaethau cysylltiedig a gwerthwyr trydydd parti. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i “eithrio” o dderbyn gwybodaeth neu i ni gysylltu â ni neu gan unrhyw asiantaeth sy'n gweithredu ar ein rhan.

Sut mae Gwybodaeth Canfyddadwy bersonol wedi'i storio?

Mae'r wybodaeth canfyddadwy bersonol a gesglir gan Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn - Mae Cangen Caerdydd wedi'i storio'n ddiogel ac nid yw'n hygyrch i drydydd partïon na chyflogeion Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn - Cangen Caerdydd ac eithrio i'w defnyddio uchod.

Beth yw'r dewisiadau Ymwelwyr ynglŷn â chasglu, defnyddio a dosbarthu'r wybodaeth?

Gall Ymwelwyr a Chwsmeriaid Awdurdodedig ddewis peidio â derbyn gwybodaeth na ofynnwyd amdani gennym ni neu / neu ein gwerthwyr ac asiantaethau cysylltiedig drwy ymateb i negeseuon e-bost yn ôl y cyfarwyddyd, neu drwy gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.

Cwcis

Mae cwci yn gyfres o wybodaeth mae gwefan yn ei storio ar gyfrifiadur ymwelydd, ac y bydd porwr yr ymwelydd yn ei ddarparu i'r wefan bob tro mae'r ymwelydd yn dychwelyd.

A yw cwcis yn cael ei ddefnyddio ar y safle?

Defnyddir Cwcis am amrywiaeth o resymau. Rydym yn defnyddio Cwcis i gael gwybodaeth am ddewisiadau ein Hymwelwyr a'r gwasanaethau y maent yn eu dewis. Rydym hefyd yn defnyddio Cwcis at ddibenion diogelwch i ddiogelu ein Cwsmeriaid Awdurdodedig. Er enghraifft, os yw Cwsmer Awdurdodedig wedi mewngofnodi a bod y safle heb ei ddefnyddio am fwy na 10 munud, byddwn yn cofnodi'r Cwsmer Awdurdodedig yn awtomatig. Dylai ymwelwyr nad ydynt yn dymuno cael Cwcis ar eu cyfrifiaduron osod eu porwyr i wrthod Cwcis cyn defnyddio https://gwbcf.info, gyda'r anfantais na fydd rhai nodweddion ar y wefan yn gweithio'n iawn heb gymorth Cwcis.

Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth

Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio Cwcis a gellir storio'r Cwcis hynny ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ynglŷn â pha bris sy'n cael eu defnyddio yn ein tudalen wybodaeth Cwcis.

Sut mae Ymgyrch dros Cwrw Go Iawn - Cangen Caerdydd yn defnyddio gwybodaeth mewngofnodi?

Mae Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn - Cangen Caerdydd yn defnyddio gwybodaeth mewngofnodi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gyfeiriadau IP, ISPs, a mathau porwr, i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r Safle, olrhain symudiad defnyddiwr a'i ddefnyddio, a chasglu gwybodaeth ddemograffig eang.

Pa bartneriaid neu ddarparwyr gwasanaeth sydd â mynediad at Wybodaeth canfyddadwy bersonol gan Ymwelwyr a / neu Gwsmeriaid Awdurdodedig ar y Safle?

Mae'r Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn - Cangen Caerdydd wedi ymrwymo i bartneriaethau a chysylltiadau eraill â nifer o werthwyr, a bydd yn parhau i wneud hynny. Efallai y bydd gwerthwyr penodol o'r fath yn gallu cael gafael ar wybodaeth canfyddadwy bersonol benodol ar yr angen i wybod y sail ar gyfer gwerthuso Cwsmeriaid Awdurdodedig ar gyfer cymhwysedd gwasanaeth. Nid yw ein polisi preifatrwydd yn cwmpasu eu casglu na defnyddio'r wybodaeth hon. Datgelu Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol i gydymffurfio â'r gyfraith. Byddwn yn datgelu Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol er mwyn cydymffurfio â gorchymyn llys neu gwyslythyr neu gais gan asiantaeth gorfodi'r gyfraith i ryddhau gwybodaeth. Byddwn hefyd yn datgelu Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol pan fo'n rhesymol angenrheidiol i ddiogelu diogelwch ein hymwelwyr a'n cwsmeriaid awdurdodedig.

Sut mae'r Safle yn cadw Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol yn Ddiogel?

Mae ein holl weithwyr yn gyfarwydd â'n polisi a'n harferion diogelwch. Mae'r Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol o'n hymwelwyr a'n cwsmeriaid awdurdodedig dim ond yn hygyrch i nifer cyfyngedig o weithwyr cymwys sy'n cael cyfrinair. Rydym yn archwilio ein systemau a'n prosesau diogelwch yn rheolaidd. Diogelir gwybodaeth sensitif, fel rhifau cardiau credyd neu rifau nawdd cymdeithasol, gan brotocolau amgryptio, sydd ar waith i ddiogelu gwybodaeth a anfonir dros y Rhyngrwyd. Er ein bod yn cymryd mesurau sy'n fasnachol resymol i gynnal safle diogel, mae gwallau, ymyrryd a mewnosod ar gyfathrebiadau electronig a chronfeydd data, ac ni allwn warantu na gwarantu na fydd digwyddiadau o'r fath yn digwydd ac ni fyddwn yn atebol i Ymwelwyr neu Cwsmeriaid Awdurdodedig ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau o'r fath.

Sut y gall Ymwelwyr gywiro unrhyw anghywirdebau mewn Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol?

Gall Ymwelwyr a Chwsmeriaid Awdurdodedig gysylltu â ni i ddiweddaru unrhyw Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol amdanynt neu i gywiro unrhyw anghywirdeb trwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.

A all Ymwelydd ddileu neu ddiystyru Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol a gasglwyd gan y Safle?

Rydym yn darparu mecanwaith i Ymwelwyr a Chwsmeriaid Awdurdodedig i ddileu / dadweithredu Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol o gronfa ddata'r Safle trwy gysylltu â ni. Fodd bynnag, oherwydd copïau wrth gefn a chofnodion o ddileadau, efallai na fydd yn bosibl dileu cofnod Ymwelydd heb gadw rhywfaint o wybodaeth weddilliol. Bydd unigolyn sy'n gofyn am gael Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol wedi'i dadweithredu yn cael ei dileu yn weithredol, ac ni fyddwn yn gwerthu, trosglwyddo, nac yn defnyddio Gwybodaeth Canfyddadwy Bersonol sy'n ymwneud â'r unigolyn hwnnw mewn unrhyw ffordd yn symud ymlaen.

Eich hawliau

Mae'r rhain yn hawliau cryno sydd gennych o dan gyfraith diogelu data

  • Yr hawl i gael mynediad
  • Yr hawl i unioni
  • Yr hawl i ddileu
  • Yr hawl i gyfyngu prosesu
  • Yr hawl i wrthwynebu prosesu
  • Yr hawl i gludo data
  • Yr hawl i gwyno i awdurdod goruchwyliol
  • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

Beth sy'n digwydd os oes yna Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd?

Byddwn yn rhoi gwybod i'n Hymwelwyr a'n Cwsmeriaid Awdurdodedig am newidiadau i'n polisi preifatrwydd trwy bostio newidiadau o'r fath ar y Safle. Fodd bynnag, os ydym yn newid ein polisi preifatrwydd mewn ffordd a allai achosi datgelu o Wybodaeth Canfyddadwy Bersonol y mae Ymwelydd neu Gwsmer Awdurdodedig wedi gwneud cais amdani o'r blaen, byddwn yn cysylltu â'r Ymwelydd neu'r Cwsmer Awdurdodedig hwnnw i ganiatáu i'r Ymwelydd neu'r Cwsmer Awdurdodedig hwnnw atal datgeliad o'r fath.

Cysylltiadau:

https://gwbcf.info contains links to other websites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another website. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.